Regulamin serwisu Sunsara

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Serwis internetowy sunsara.pl prowadzony jest przez SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-904), przy ul. Bernardyńskiej 16C/74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000670379, REGON: 366890295, NIP: 5213774047, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł. Kontakt ze spółką możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sunsara@sunsara.pl, telefonicznie pod numerem 22 122 02 15, osobiście w siedzibie spółki, lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

§ 2

Niniejszy regulamin zawiera informacje ogólne dotyczące korzystania z serwisu internetowego sunsara.pl, a także określa zasady i tryb zawierania umów o udział w imprezie turystycznej i warunki udziału w wyprawach organizowanych przez SUNSARA Sp. z o. o. Korzystanie z serwisu internetowego sunsara.pl i zawarcie pomocą umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza zaakceptowanie przedmiotowego regulaminu.

II. Podstawowe definicje

§ 3

  1. Serwis – strona internetowa sunsara.pl
  2. Organizator – spółka działająca pod firmą SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-904), przy ul. Bernardyńskiej 16C/74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000670379, REGON: 366890295, NIP: 5213774047, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł.
  3. Uczestnik – każdy podmiot zawierający z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej
  4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu
  5. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana przez Uczestnika z Organizatorem
  6. Wyprawa – impreza turystyczna w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, organizowana przez Organizatora

III. Procedura zawierania umowy

§ 4

1. Przed zawarciem Umowy, Organizator udziela Uczestnikowi następujących informacji:

a) dotyczących głównych właściwości usług turystycznych, takich jak: miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu, liczbę i rodzaj posiłków, szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej, informację o wymaganiach językowych, informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

b) kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy

c) cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony

d) minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła

e) informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości

f) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej

2. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizator realizuje m.in. poprzez udostępnienie Uczestnikowi „Warunków uczestnictwa” i „Programu wyprawy”, które to dokumenty stanowią integralną część Umowy.

§ 5

1.W celu zarezerwowania Wyprawy Uczestnik wypełnia formularz rezerwacji dostępny na portalu sunsara.pl.

2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, Organizator przesyła na adres e-mailowy Uczestnika podany w formularzu ofertę Wyprawy wraz z projektem Umowy.

3. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik drukuje Umowę, a następnie podpisuje ją, skanuje i wysyła na adres e-mail sunsara@sunsara.pl

4. Organizator przesyła wiadomość e-mail z możliwymi sposobami płatności za uczestnictwo w wyprawie, oraz link do portalu cinkciarz.pl, za pomocą którego Uczestnik może dokonać płatności wskazanych w Umowie kwot.

5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wysłania Umowy przez Uczestnika zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 6

W zależności od Wyprawy, należne Organizatorowi wynagrodzenie zastrzeżone może być w walucie polskiej lub w walucie obcej. W celu ułatwienia Uczestnikowi dokonywania płatności w walucie obcej, Organizator umożliwia dokonywanie płatności przy pomocy portalu cinkciarz.pl, na koszt Uczestnika.

IV. Postanowienia dotyczące Wyprawy

§ 7

Przed rozpoczęciem Wyprawy Organizator dostarcza Uczestnikowi niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.

§ 8

1.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wymaganych dokumentów podróży. W zależności od Wyprawy, do dokumentów tych należą:

a) paszport, który zachowuje ważność, przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia wyprawy,

b) aktualna wiza, jeśli jej posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz krajach tranzytowych. Informacje o obowiązku wizowym Uczestnik uzyskuje od Organizatora przy zawieraniu umowy,

c) inne dokumenty zgodne ze wskazaniami Organizatora, w zależności od charakteru wyprawy, dokumentujące tożsamość Uczestnika (np. dowód osobisty)

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wymaganych szczepień ochronnych. O szczepieniach ochronnych oraz warunkach sanitarnych panujących w danym kraju Organizator informuje Uczestnika przy zawieraniu Umowy.

§ 9

Organizator jest względem Uczestnika:

a) odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową,

b) obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Przedmiotowa pomoc polega w szczególności na udzieleniu Uczestnikowi odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, a także na udzieleniu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

§ 10

1.Organizator oświadcza, że posiada ,,Zezwolenie na organizację imprez turystycznych” wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (Nr 1904) oraz zawarł Umowę Gwarancyjną Turystyczną z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Signal Iduna nr M517982, zawartą w dniu 18.05.2020 na rzecz Uczestników, dotyczącą zapewnienia kosztów powrotu do kraju oraz kosztów wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora. Uczestnik ubiegający się o pokrycie kosztów powrotu do kraju, w sytuacji, gdy Organizator wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania tego nie zapewnia, powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, z sekretariatem Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod adresem Senatorska 14, 00-081 Warszawa, tel. 22 24 43 172, e-mail: turystyka@msit.gov.pl, lub najbliższą placówką konsularną i przedstawić oryginał Umowy oraz oświadczenie o niewykonaniu przez Organizatora obowiązku w zakresie powrotu do kraju. Uczestnik ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat, w razie niewykonania zobowiązań umownych przez Organizatora, powinien przedstawić Gwarantowi lub Marszałkowi Województwa Mazowieckiego prawomocny wyrok sądowy stwierdzający niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych i nakładających na niego obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika. O wytoczeniu powództwa należy powiadomić Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Gwaranta nie później, niż po upływie 21 dni po upływie terminu ważności polisy ubezpieczeniowej, pod rygorem utraty ubezpieczenia.

2. Do dochodzenia roszczeń, o których mowa powyżej, stosuje się art. 808 § 3 k.c. W wypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, za które Organizator ponosi odpowiedzialność, zastosowanie znajdzie art. 808 § 4 k.c.

§ 11

Część organizowanych przez Organizatora Wypraw niesie za sobą możliwość zachorowania, zranienia, a nawet śmierci, które mogą być spowodowane przez siły natury, podróżowanie miejscowymi środkami lokomocji (lotniczej, samochodowej, innej), obcowanie z przyrodą i inne sytuacje. Uczestnik każdorazowo zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy, czy udział w Wyprawie którą jest zainteresowany związany jest z przedmiotowym ryzykiem.

§ 12

Organizator oraz pilot wycieczki posiadają prawo do utrwalania przebiegu wyprawy oraz wizerunku Uczestników, poprzez sporządzanie dokumentacji filmowej oraz fotograficznej. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora oraz pilota wycieczki, która to zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Organizatorowi.

§ 13

1.Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej.

2. Ewentualne wnioski lub uwagi Uczestnik składa na ręce pilota wyprawy w trakcie trwania imprezy w formie pisemnej.

3. Po powrocie z Wyprawy, Uczestnik może złożyć reklamację bezpośrednio Organizatorowi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Wyprawy.

4. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia i udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

5. Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może m.in. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Postanowienia końcowe

§ 14

Integralną część niniejszego regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu, stanowiący standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego tj. do ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 15

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w Regulaminie zmian, zwłaszcza zaś z uwagi na zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, czy też trybu zawierania umów.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

c) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

d) Ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 17

W razie wystąpienia różnic pomiędzy treścią Regulaminu a Umowy, pierwszeństwo przyznane zostaje Umowie, jako dokumentowi o charakterze szczególnym.

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stała się niewypłacalna.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wykupiła w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na kwotę 341 137,50 PLN zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Marszałek Województwa Mazowieckiego, sekretariat Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod adresem Senatorska 14, 00-081 Warszawa, tel. 22 24 43 172, e-mail: turystyka@msit.gov.pl, lub najbliższą placówką konsularną, jeżeli z powodu niewypłacalności SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

przetransponowana do prawa krajowego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361