Polityka prywatności Sunsary

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka działająca pod firmą SUNSARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-904), przy ul. Bernardyńskiej 16C/74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000670379, REGON: 366890295, NIP: 5213774047, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”, lub „SUNSARA”). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sunsara@sunsara.pl, telefonicznie pod numerem 22 122 02 15, osobiście w siedzibie spółki, lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 z późn. zm.)

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.)

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)

3. CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania zawieranych z nami umów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania umów.

4. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

RODO gwarantuje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Należą do nich między innymi:

 • Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych

Masz prawo do tego, by zweryfikować, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy – masz prawo do tego, by uzyskać do nich dostęp, a ponadto masz prawo do uzyskania następujących informacji:

 • jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • jakie kategorie Twoich danych osobowych są przetwarzane;

 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności zaś informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • informacje o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

 • informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a także informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 • informacje dotyczące tego, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych;

 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

W razie wystąpienia przez Ciebie z żądaniem dostępu do Twoich danych osobowych, przekażemy Ci bezpłatną kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych. Każda kolejna kopia tych danych, o której przekazanie się do nas zwrócisz, będzie podlegała stosownej opłacie, wyliczonej w oparciu o poniesione przez nas koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli zwrócisz się do nas o przesłanie kopii Twoich danych osobowych za pośrednictwem drogi elektronicznej, informacji udzielimy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, chyba że wyraźnie zaznaczysz, że żądane informacje chcesz uzyskać w innej formie.

 • Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli uznasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są niekompletne lub nieprawidłowe, możesz zażądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia.

 • Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

 • Twoje dane osobowe nie są już nam niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • Twoja zgoda na przetwarzania danych osobowych została cofnięta i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Możesz żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych – na okres pozwalający nam zweryfikowanie ich prawidłowości;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • gdy Sunsara nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • w wypadku, gdy wpłynął do nas Twój sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Masz prawo do tego, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na niezbędności ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sunsarę. Sprzeciw taki powinien być uargumentowany Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli spełnione są łącznie obie wskazane poniżej przesłanki:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy jaką z Tobą zawarliśmy;

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ponadto, wykonując prawo do przenoszenia danych osobowych możesz żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności podmiotów trzecich.

5. W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

a) Gdy wysyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt

Jakie dane przetwarzamy? W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub prośby o kontakt skierowanej do nas w inny sposób, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w przypadku gdy chcesz nawiązać z nami kontakt telefoniczny, również Twój numer telefonu. Jeżeli podasz nam także inne dane, które okażą się niezbędne lub przydatne dla realizacji Twojego zapytania, to również będziemy je przetwarzać.

W jakim celu je przetwarzamy? Twoje dane przetwarzamy w celu przekazania Ci informacji, o które się zwracasz.

Jaka jest podstawa przetwarzania? Twoje dane przetwarzamy dla podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu Twojej rezygnacji z zainteresowania naszą ofertą, po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje pytania.

Komu udostępniamy Twoje dane? Oprócz naszych pracowników oraz współpracowników nie udostępniamy nikomu Twoich danych, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do celu dla którego zbieramy te dane, np. powierzenie danych usługodawcy poczty elektronicznej, hostingu, bądź też gdy jest to niezbędne do tego, by udzielić Ci wnioskowanych informacji.

b) Gdy udzielasz nam zgody na kontakt w celach marketingowych

Jakie dane przetwarzamy? Dla celów marketingowych zbieramy dane, które umożliwiają nam kontakt z Tobą. Zakres danych obejmuje: Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu je przetwarzamy? Dane te są przez nas przetwarzane po to, abyś mógł otrzymać od nas aktualną informację marketingową.

Jaka jest podstawa przetwarzania? Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej wyraźnej zgody udzielonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) przed ich przekazaniem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody. Cofniecie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Twoje dane? Oprócz naszych pracowników oraz współpracowników nie udostępniamy nikomu Twoich danych, za wyjątkiem podmiotu świadczącego dla nas usługi poczty elektronicznej oraz usługi hostingowe, ale dostęp ten ogranicza się do przechowywania danych na serwerze lub podmiotu realizującego na nasze zlecenia działania marketingowe z którym zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Do stosowania jakich form marketingu wykorzystane zostaną Twoje dane? Do form marketingowych, które stosujemy należy nasz newsletter.

c) Gdy przekazujesz nam dane osobowe w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją uprawnień lub obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy, której jesteś stroną, lub gdy działasz w imieniu strony takiej umowy

Jakie dane przetwarzamy? Zbieramy dane, które są niezbędne dla wykonania umowy, takie jak: Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, numer pesel, numer telefonu, adres e-mail, informacje o paszporcie i dowodzie osobistym (seria i numer, data ważności, organ wydający), numer rachunku bankowego, dane karty płatniczej.

W jakim celu je przetwarzamy? Twoje dane osobowe przetwarzamy celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy (np. realizacji zgłoszeń gwarancyjnych, rezerwacji lotów, przejazdów autokarami, pobytów w hotelach, zwiedzania obiektów itp.), wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów takich jak prowadzenie korespondencji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych, możliwość ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą wyniknąć z umowy. Po tym okresie, Twoje dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane mogą być udostępniane naszym pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością, w szczególności zaś liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym, bankom, operatorom płatności, zleceniobiorcom i kontrahentom Administratora, podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym usługi hostingu, podmiotom realizującym płatności internetowe. W zależności od wyprawy, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

6. CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY UZNASZ, ŻE TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych zostały przez nas naruszone, poza uprawnieniami o którymi mowa wcześniej, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zachęcamy Cię jednak do tego, abyś w pierwszej kolejności skontaktował się z nami przy użyciu jednej z opcji kontaktu wskazanej w pkt. 1 niniejszej polityki prywatności w celu wyjaśnienia Twoich wątpliwości i rozwiązania problemu, który się pojawił.

7. COOKIES

Na naszej witrynie używamy plików cookies. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystujemy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz aby dostosować nasz serwis do Twoich indywidualnych potrzeb. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • odpowiedzialne za bezpieczeństwo;

 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • dostosowanie treści Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji;

 • optymalizacja korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej – pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia i dostosowanie do niego sposobu wyświetlania strony internetowej;

 • tworzenie statystyk, dzięki którym lepiej rozumiemy sposób użytkowania naszego serwisu, co z kolei pomaga w jego rozwoju i poprawie jego funkcjonalności;

 • dostarczanie treści reklamowych w mediach społecznościowych oraz wyszukiwarkach internetowych, dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Oprócz informacji zawartych w plikach cookies, nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych innych danych o Tobie.

Korzystanie z naszej witryny bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies i aby być informowanym za każdym razem, gdy pliki cookies są zamieszczane w Twoim urządzeniu. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie plików cookies może wpłynąć na odbiór lub obsługę naszej strony internetowej.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

8. KIEDY POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie, w szczególności w razie zmiany przepisów lub wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych. O każdej zmianie poinformujemy Cię poprzez stosowną informację na naszej stronie internetowej.